O Aeroklubie

Adres: ul. Legionistów 26A
28-400 Pińczów
Strona WWW: www.arwp.pl
Nr tel.: +48 668 409 128
Regon: 26 020 53 96
NIP: 662 178 94 06
Nr konta: ING Bank Śląski
08 1050 1416 1000 0023 5332 2288
Zarząd ARwP:
Prezes
Wiceprezes
Członek Zarządu
Andrzej Włodarczyk
Bartosz Stelmach
Michał Olszewski
Komisja
Rewizyjna ARwP:
Przewodniczący
Członek
Członek
Krzysztof Kania
Joanna Kocot
Robert Ejchler

Organizacja Pożytku Publicznego

Aeroklub Regionalny w Pińczowie od kilku lat działa jako jedna z wielu Organizacji Pożytku Publicznego, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poniżej w kilkunastu punktach przedstawiamy nasze główne cele statutowe:

1.   Propagowanie i rozwijanie lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem sportów lotniczych mikrolotowych;
2.   Rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie;
3.   Przygotowywanie i doskonalenie kadr lotniczych, w tym trenerskich i instruktorskich;
4.   Organizowanie rekreacji związanej z lotnictwem, turystyką lotniczą i krajoznawstwem;
5.   Wspieranie inicjatyw szkolenia i działalności lotniczej wśród dzieci i młodzieży;
6.   Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7.   Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i innych służących wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej;
8.   Integracja sympatyków lotnictwa;
9.   Propagowanie modelarstwa lotniczego wśród dzieci i młodzieży;
10.  Nawiązywanie i utrzymania kontaktów pomiędzy różnymi środowiskami  lotniczymi w Polsce i innych krajach;
11.  Umacnianie pozycji regionu, wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego oraz współpracy międzynarodowej a także promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
12.  Działanie na rzecz wychowania poprzez trzeźwość, sport, rekreację, edukację oraz kulturę;
13.  Podtrzymywanie i upowszechnianie lotniczej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14.  Popieranie inicjatyw służących ochronie środowiska;
15.  Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
16.  Promocja i organizacja wolontariatu;
17.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wszystkich, którym zależy na dalszym rozwoju naszego Aeroklubu i chcieliby nas wspomóc w realizacji naszych celów zachęcamy do wskazania nas w swoim rocznym zeznaniu podatkowym jako OPP, do której będzie przekazany 1% podatku.